پذیرش مقاله‌ی خانم‌ها تقی‌زاده و صفرزاده در مجله ISeCure

مقاله‌ی خانم‌ها مرضیه صفرزاده و محبوبه تقی‌زاده با عنوان «An Automatic Test Case Generator for Evaluating Implementation of Access Control Policies» ‌برای چاپ در مجله‌ی ISeCure (متعلق به انجمن رمز ایران) پذیرفته شد.